Προσωπικό

   Το εργαστήριο έχει δύο μέλη ΔΕΠ και συνεργάζεται με τρεις διδάκτορες ερευνητές και δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακά ειδίκευσης σε θέματα θαλάσσιας γεωλογίας, φυσικής και περιβαλλοντικής ωκεανογραφίας.

   Δρ. Γ. Φερεντίνος. Ομότιμος Καθηγητής, Διδάκτωρ Γεωλογίας Πανεπιστημίου         Πατρών και Διδάκτωρ Ωκεανογραφίας Πανεπιστημίου Ουαλίας. Ερευνητικά              ενδιαφέροντα: (i) Ιζηματολογικές διεργασίες στο ηπειρωτικό περιθώριο και              αβυσσικές λεκάνες, (ii) μεταφορά ιζημάτων από την επίδραση των ρευμάτων          και των κυμάτων, (iii) διεργασίες βαρυτικής μεταφοράς ιζημάτων.

                     Email: gferen@upatras.gr            CV 

 

   Δρ. Γ. Παπαθεοδώρου. Καθηγητής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου

   Πατρών. Θαλάσσιος Γεωλόγος/Γεωχημικός.  Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

   (i) ιζηματολογικές διεργασίες ηπειρωτικού περιθωρίου και κλειστών λεκανών,

   (ii) διεργασίες βαρυτικής μεταφοράς, (iii) βαρέα μέταλα στο θαλάσσιο u960

περιβάλλον, (iv) διασπορά ρυπαντών στο θαλάσσιο περιβάλλον, (v) γεωχημεία θαλασσίων

περιβαλλόντων. Email: gpapathe@upatras.gr                 CV

 

   Δρ. Μ. Γεραγά.   Επίκουρος Καθηγήτρια, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

    Παλαιοωκεανογράφος/ Παλαιοκλιματολόγος. Ερευνητικό ενδιαφέρον στο

   σχηματισμό των σαπροπηλών και στην παλαιοκλιματολογία, παλαιοωκεανογραφία

   του Τεταρτογενούς.  Email: mgeraga@upatras.gr               CV

 

 

 Συνεργάτες του Εργαστηρίου:

  Δ. Χριστοδούλου, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών. Ερευνητικό ενδιαφέρον      στην εφαρμοσμένη γεωλογία και στις ειδικές θαλασσιες έρευνες για την κατασκευή  ασφαλούς λιμένα και λοιπών εγκαταστάσεων στη θάλασσα.

Email:  CV

 

    Η. Φακίρης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, με εμπειρία στα εξής πεδία: μαθηματικά μοντέλα υδροδυναμικής, επεξεργασία και ανάλυση γεωφυσικών δεδομένων, ανάλυση σήματος και χρονοσειρών, ανάπτυξη λογισμικών, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και χαρτογράφηση βιοκοινωνιών.

Email:                 CV


   M. Ιατρού, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, MSc στην Ωκεανογραφία, Πανεπιστήμιο Southampton, Αγγλία. Υποψήφια διδάκτωρ Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών με ερευνητικό ενδιαφέρον στη θαλάσσια γεωλογία, ιζηματολογία και γεωχημεία.  

Email:                 CV 


  Σ. Κορδέλλα, MSc. Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Υποψήφια Διδάκτορας στη Θαλάσσια γεωλογία με ερευνητικό ενδιαφέρον στη γεωχημεία αερίων και τα θαλάσσια απορρίμματα.

Email: CV


   Μ. Πρεβενιός, MSc. Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Υποψήφιος Διδάκτωρ στη Θαλάσσια γεωλογία  με ερευνητικό ενδιαφέρον στα θαλάσσια απορρίμματα, στην υποθαλάσσια παρατήρηση με υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα και στην επεξεργασία και ανάλυση γεωφυσικών δεδομένων.

Email:           CV