Συσκευές Δειγματοληψίας Ιζημάτων

Πυρηνολήπτης βαρύτητας μήκους 3m (Βenthos) 

Πυρηνολήπτης βαρύτητας 80cm (KC Kajak)           

Αρπάγη Ιζήματος                

Αρπάγη Van-Veen (Hydro-Bios)