Γεωχημική Ανάλυση Ιζημάτων

Ατομική Απορρόφηση (Spectrophotometer) Perkin Elmer 3.100

με φούρνο γραφίτη και λυχνίες για τον προσδιορισμό 18 στοιχείων (Al, Ca, Mg, Si, Fe, Ti, Cd, Cr, Pb, Zn, Mn, Co, Ni, Cu, Hg, Mo, Ag, Ba).


Φούρνος μικροκυμάτων digestion MLS 1200 mega