Γεωτεχνική Ανάλυση Ιζημάτων

  Συσκευή άμεσης διάτμησης (Shearbox)

Για τον καθορισμό της διατμητικής αντοχής του ενοποιημένου στραγγισμένου εδαφικού υλικού σε άμεση διάτμηση.


Front Loading Oedometers
Για τον προσδιορισμό του ποσοστού και της έκτασης της ενοποίησης του εδάφους.


  Συσκευή Casagrande

  Συσκευή δοκιμής αστράγγιστης διατμητικής αντοχής (Vane test)