Τομογράφος υποδομής πυθμένα τύπου Sparker

SIG Sparker System 2000AB μέσων συχνοτήτων από 35 έως 1600Hz για μεγάλη διείσδυση.

S.I.G. Sparker
2000A και 2000B

   


S.I.G. Υδρόφωνα:
(a) 1 κανάλι, 4 κύτταρα.

(b) 1 κανάλι, 8 κύτταρα

 

 Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής

Triton Imaging Inc