Στόχοι Δικτύου

  • Η διενέργεια βασικής ωκεανογραφικής έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογίας που να στοχεύει στην αειφορική διαχείριση των Ελληνικών θαλασσών και εσωτερικών υδάτων.

 

  • Η διενέργεια εξειδικευμένων ωκεανογραφικών ερευνών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε θέματα προστασίας και αειφορικής διαχείρισης των Ελληνικών θαλασσών και εσωτερικών υδάτων.

 

  • Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων και η περαιτέρω κατάρτιση του επιστημονικού προσωπιού που στελεχώνουν τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε θέματα προστασία και βιώσιμης ανάπτυξης των Ελληνικών θαλασσών και Εσωτερικών υδάτων.

 

  •  Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος μέσω εκπλαϊκευμένων διαλέξεων.

 

  • Η ανάληψη και ο συντονισμός δράσεων για την αειφορική διαχείριση των  Ελληνικών θαλασσών και εσωτερικών υδάτων με άλλους κρατικούς, ερευνητικούς και κοινωνικούς φορείς αλλά και μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις.