Θαλάσσια Γεωφυσικά Όργανα

Τομογράφος Υποδομής   | Τομογράφος Υποδομής

Πυθμένα τύπου Pinger       Πυθμένα τύπου Sparker


 

Ηχοβολιστής Πλευρικής  |  Πρωτονιακό Μαγνητόμετρο

Σάρωσης