Στόχοι του Εργαστηρίου

Οι κύριοι στόχοι του Εργαστηρίου είναι:

  •  Η εκπαίδευση των φοιτητών της Γεωλογίας και η επιστημονική / επαγγελματική κατάρτιση πτυχιούχων των θετικών επιστημών και μηχανικών στις θαλάσσιες επιστήμες.

 

  • Η διενέργεια βασικής έρευνας στα επιστημονικά πεδία, της Θαλάσσιας Γεωλογίας, Φυσικής Ωκεανογραφίας, Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας και Γεωμορφολογίας Ακτών.

 

  • H αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας. Επιπροσθέτως παρέχει επιστημονικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα των προαναφερθέντων πεδίων τα οποία έχουν τοπικό και διεθνές ενδιαφέρον.