Δράσεις Δικτύου

  • Δημιουργία "Βάσης Δεδομένων" που σχετίζονται με τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές παραμέτρους των Ελληνικών Θαλασσών και εσωτερικών υδάτων, οργανωμένα σε μορφή GIS και ταξινομημένα σε θεματικά επίπεδα στον χώρο με στόχο τον ορθολογικό σχεδιασμό της παρακολούθησης (monitoring), πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης και βιώσιμης διαχείρησης των Ελληνικών Θαλασσών.

 

  • Εντοπισμός, χαρτογράφηση και παρακολούθηση των θαλασσίων γεωλογικών επικινδυνοτήτων για την δημιουργία επιστημονικής γνώσης με σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής αντιμετωπισής τους.

 

  • Μελέτη των αλιευτικών αποθεμάτων και των προτύπων εκμετάλλευσης και διαχείρισης τους.

 

  • Ανάλυση, αξιολόγηση και βελτίωση των εκτατικών και εντατικών ιχθυοκαλλιεργητικών τεχνικών.

 

  • Χαρτογράφηση, ανάλυση και παρακολούθηση σημαντικών υδατίνων οικοτόπων όπως τα "Λειβάδια Ποσειδωνίας" (Poseidonia Proeries), αποικιών "κοραλλιγενών" (corelligenous formation).

 

  • Υλοποίηση ωκεανογραφικών ερευνών για την μελέτη και κατανόηση των διεργασιών που ελέγχουν την λειτουργία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

 

  • Προστασία και διαχείρηση των εσωτερικών υδάτων που να στοχεύουν στη εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕK και του νόμου 3199/03.

 

  • Εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση.